Бизнес-ортомчу уюмдардын академиясы (бирикмелер, союздар, кооперативтер жана башкалар).

Германиялык Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү Федералдык Министрлиги жана Европалык биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып жаткан NICE-ТАК долбоору (“Тажикстан менен Кыргызстандагы бизнес ортомчулук уюмдардын жана атаандаштык ишканалардын тармагы”) алкагында, Бишке Ишкердик Клубу жана КРнын Соода-Ѳнөр Жай Палатасы менен биргеликте бизнес-ортомчу уюмдардын академиясын ишке киргизүүдө.

БОУ академиясы бирикмелерге жана уюмдарга семинарларды, тренингтерди жана башка уюмдар менен байланышуу мүмкүнчүлүктөрүн сунуштайт. БОУ академиясы өнүгүүсүнүн ар кандай этаптарында турган уюмдар үчүн 3 денгээлдеги курстарды сунуштайт.

1-даража. Төмөнкү темаларды өзүнө камтыйт: уюмдун мүчөсү болуу саясаты; ички жана тышкы байланыш саясаты; каржылоо. Бул биринчи деңгээл эрте өнүгүү стадиясында турган жана жаӊы түзүү пландаштырылып жаткан уюмдарга дал келет. Тренингдер жана семинарлар өткөндөн кийин эксперт ар бир уюмдун маселелери боюнча ар бир БОУ менен техникалык жана жеке иш жүргүзөт.

2-даража. БОУну туруктуу өнүктүрүүчү узак мөөнөттүү стратегиясын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. Курстун максаты –  өнүктүрүү стратегиянын компоненттерин аныктоо жана иштеп чыгуу. Стратегияны ишке ашыруу үчүн эксперт пайдалуу ыкмаларын жана инструменттерин камсыз кылат. Бир күндүк курс уюмдун төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү, БОУ стратегиянын компоненттерин, жол картасын камтыйт. Курстан кийин эксперт ар бир уюм менен жекече консультация жүргүзөт. Мындан тышкары тандалган БОУларга техникалык жана эксперттик жардам берилет.

Академиялар Кыргыз Республикасынын Соода-Ѳнөр жай Палатасынын тренинг борборунда 2018-19 жылдары өтөт.

NICE-ТАК – “Тажикстан менен Кыргызстандагы бизнес ортомчулук уюмдардын жана атаандаштык ишканалардын тармагы”. Долбоордун негизги максаты – Тажикстандагы жана Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести өнүктүрүү менен  2016- 2019-жылга чейинки мезгилге эки өлкөнүн ИДП көбөйтүү болуп саналат.